Privacy Policy

Corpus Liberum hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Corpus Liberum houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

- Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
- Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
- Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
- Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Corpus Liberum zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van Patiënten

Persoonsgegevens van patiënten worden door Corpus Liberum verwerkt ten behoeve van de volgende
doelstelling(en):

- Zorgverlening
- Administratieve doeleinden; Betaalverkeer.
- Controle Verzekeringsrecht; Vecozo
- Communicatie over de verwijzing; Betrokken huisartsen en specialisten
- Onderzoek klanttevredenheid; Mediquest
- Informatieve doeleinden; Nieuwsbrief

Medische gegevens van patiënten worden (geanonimiseerd) door Corpus Liberum verwerkt ten behoeve van de
volgende doelstelling(en):

- Data aanlevering Kwaliteit in Beweging (KiB)* * via FysioManager
- Data aanlevering Landelijke database Fysiotherapie (LDF)*
- Data aanlevering Plus Programma KNGF (PPK)*
- Data aanlevering ClaudicatioNet (CN)*

Grondslag voor deze persoons- en medische gegevens is:

- Wettelijke plicht; Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO)
- De overeengekomen afspraken; KiB, LDF, PPK, CN, Zorgverzekeraars

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Corpus Liberum de volgende persoonsgegevens van u vragen:

- Voornaam;
- Tussenvoegsel;
- Achternaam;
- Geslacht;
- Geboortedatum;
- Adres;
- Woonplaats;
- Telefoonnummer;
- E-mailadres;
- Huisarts;
- Identieteitsbewijs;
- Medische gegevens.

Periode van opslag

Uw persoons-, en medische gegevens worden door Corpus Liberum opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde
verwerking(en) voor de periode:

- Gedurende de looptijd van de behandeling en daarna voor maximaal 15 jaar.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor
uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

- Het verwerken van dossiergegevens en data uit ons Elektronisch Patiënt Volgsysteem: FysioManager,
Mediquest, CN, KNGF
- Het verzorgen van de (financiële) administratie; FysioManager, Twinfield

Met deze partijen hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben
afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van
uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen
verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van
een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen
en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden
indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. Denk hierbij aan letselschadeadvocaat of bij overdracht aan
een collega.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien 
daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Verwerking van persoonsgegevens van Fitness-cliënten

Persoonsgegevens en medische gegevens van Fitness-cliënten worden door Corpus Liberum verwerkt ten
behoeve van de volgende doelstelling(en):

- Verantwoorde begeleiding;
- Administratieve doeleinden; Betaalverkeer. (LogiFit)
- Onderzoek klanttevredenheid; enquete
- Informatieve doeleinden; Nieuwsbrief

Medische gegevens van cliënten worden versleuteld toegankelijk gemaakt voor Fitness-begeleiders ten behoeve
van verantwoorde begeleiding tijdens de Fitness.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

- Toestemming van de Fitness-cliënt.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Corpus Liberum de volgende persoonsgegevens van u vragen:

- Voornaam;
- Tussenvoegsel;
- Achternaam;
- Geslacht;
- Geboortedatum;
- Adres;
- Woonplaats;
- Telefoonnummer;
- E-mailadres;
- basale medische gegevens zoals uitgevraagd op het aanmeldingsformulier.

Periode van opslag

Uw persoons-, en medische gegevens worden door Corpus Liberum opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde
verwerking(en) voor de periode:

- Gedurende de duur van de deelname tot 1 jaar na beëindiging.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor
uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
- Het verwerken van persoonsgegevens; Logifit
- Het verwerken van betalingsgegevens; Logifit en de Rabobank

Met deze partijen hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten.
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben
afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van
uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen
verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van
een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen
en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden
indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien
daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Verwerking van persoonsgegevens verkregen via informatieformulier op de website

Persoonsgegevens verkregen via informatieformulier op de website worden door Corpus Liberum verwerkt ten behoeve van de
volgende doelstelling(en):

- het beantwoorden van gestelde vragen
- het reageren op een verzoek om te worden terug gebeld.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

- Verstrekking e-mailadres en/of telefoonnummer voor het plaatsen van een reactie.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Corpus Liberum de volgende persoonsgegevens van u vragen: 

Naam; 
- E-mailadres;
- Telefoonnummer.

Periode van opslag

Uw persoonsgegevens worden door Corpus Liberum opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde
verwerking(en) voor de periode:

- De periode die nodig is om te reageren op uw verzoek.

Verstrekking aan derden

De gegevens die wij van u ontvangen worden niet aan derde partijen verstrekt.

Verwerking van persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door Corpus Liberum verwerkt ten behoeve van de
volgende doelstelling(en):

- Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen in een 5x/jaar verschijnende Nieuwsbrief.
(Verwerker; La Posta)

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

- Verstrekking e-mailadres bij aanmelding voor behandeling of Fitness;
- Inschrijving via formulier op de website.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Corpus Liberum de volgende persoonsgegevens van u vragen:

- E-mailadres.
- Voornaam;
- Tussenvoegsel;
- Achternaam;

Periode van opslag

Uw persoonsgegevens worden door Corpus Liberum opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde
verwerking(en) voor de periode:
- Gedurende de periode dat men aangemeld is.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor
uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

- Het verzenden van de Nieuwsbrief; LaPosta

Met deze partij hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten.
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben
afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van
uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen
verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van
een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen
en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden
indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Beveiligingscamera's
Voor uw en onze veiligheid hebben wij zichtbaar 2 camera's opgehangen in de entree van onze praktijk en in de entree van de Fitness op de begane grond. De camerabeelden worden opgeslagen en maximaal 4 dagen bewaard. Deze maatregel is genomen nadat van een van onze cliënten goederen zijn ontvreemd uit een kleedruimte. Sinds de camera's hangen is dit niet meer voorgekomen.

Verwerking van persoonsgegevens van Medewerkers

Persoonsgegevens van Medewerkers worden door Corpus Liberum verwerkt ten behoeve van de volgende
doelstelling(en):
- Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.
- bekendheid verwerven van de medewerker onder onze cliënten

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

- De arbeidsovereenkomst;
- Toestemming.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Corpus Liberum de volgende gegevens van u vragen:

- Voornaam;
- Tussenvoegsel;
- Achternaam;
- Telefoonnummer;
- E-mailadres;
- Geboortedatum;
- Salarisgegevens;
- Kopie ID;
- BSN-nummer;
- Bankgegevens;
- Kopie inschrijving BIG register;
- Kopie inschrijving KwaliteitsRegister;
- CV;
- pasfoto.

Periode van opslag

Uw persoonsgegevens worden door Corpus Liberum opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde
verwerking(en) voor de periode:
- Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor
maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor
uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

- Salarisadministratie; van Asselt adviseurs en accountants Driebergen
- Het verzorgen van de (financiële) administratie; Vecozo en Twinfield
- Communicatie;
- Arbodienst/ziekteverzuimverzekering; Nationale Nederlanden.
- Belastingdienst.

Met deze partijen hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben
afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van
uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen
verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van
een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen
en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden
indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn

Corpus Liberum bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn
verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te
beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

- Alle personen die namens Corpus Liberum van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan
geheimhouding daarvan.
- We hanteren 2 factor authenticatie. Dit houdt in dat naast een een gebruikersnaam en wachtwoord ook
nog een unieke persoonsgebonden authenticatiecode moet worden ingevuld bij inloggen in FM.
- We anonimiseren en zorgen voor de encryptie van documenten met ;
- Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische
incidenten;
- We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
- Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben.
Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of
door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten
overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren
voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u
altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct
contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U
heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende
autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op! U kunt ons bereiken op onderstaand telefoonnummer of door gebruik te maken van onderstaand formulier. Door op VERSTUUR te klikken gaat u akkoord met bovenstaande Privacy-Policy.

Contactgegevens

Bergweg 4

3701 JK  ZEIST


030 69 21 225

Openingstijden:

ma  t/m do           van 8.00 tot 21.00 
vrijdag                  van 8.00 tot 17.00 uur
zaterdag               van 8.30 tot 12.30 uur
KvK: 55915035
BTW: NL 851908378B01
Wilt u informatie, een opmerking maken of teruggebeld worden vul dan onderstaand formulier in.
Naam: *
E-mail: *
Uw vraag of opmerking: *
Telefoonnummer: *
Captcha: *
Door op VERSTUUR te klikken gaat u akkoord met verwerking van uw persoonsgegevens volgens onze Privacy-Policy.
© Copyright 2021 - https://corpusliberum.nl